VÄLKOMMEN TILL BRF ERIKSBERGS HEMSIDA

OM OSS


I Sommarro, en kort cykeltur sydväst från Uppsala centrum, ligger Bostadsrättsföreningen Eriksberg. Här bor vi naturnära med lummig innergård och nära till både Stadsskogen och Hågadalen. Föreningen består av 3 fastigheter med totalt 53 lägenheter och 6 lokaler. Bland annat finns här 2 välbesökta restauranger, en frisör och en optiker.


På denna hemsida finns aktuella nyheter, information om föreningen och våra faciliteter samt kontaktinformation till vicevärd och styrelsen.

PÅ GÅNG I FÖRENINGEN

Elavgiften höjs

2024-05-30

Avgiften för el höjs till 1,70 kr/kWh (från tidigare 1,50 kr/kWh.). Prishöjningen sker från 1 februari och innebär att du ser den på nästa debitering. 

Solcellerna

2024-05-29

Solcellerna är färdigmonterade och godkända och producerar nu el till föreningen.

Kundportal

2024-04-15

Länk till Mediators nya kundportal som alla medlemmar och hyresgäster kan logga in i med mobilt Bank-ID: Länk till kundportalen.


I portalen hittar du bland annat: 
• Uppgifter om dina avier och betalningar
• Information om din lägenhet
• Dokument som styrelsen gett er tillgång till, exempelvis er årsredovisning


Styrelsen ber er logga in och registrera era kontaktuppgifter som telefonnummer och mejladress.Det gör att vi har en kontaktlista till alla vid behov.

FÖRENINGENS DOKUMENT

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER

denna länk hittar ni föreningens trivselregler.


FÖRENINGENS STADGAR

Här hittar ni föreningens stadgar som registrerades 24/1 2018.


ÅRSREDOVISNINGAR

Räkneskapsåret 1/9 2022 - 31/8 2023

Räkenskapsåret 1/9 2021 - 31/8 2022

Räkenskapsåret 1/9 2020 - 31/8 2021

Räkenskapsåret 1/9 2019 - 31/8 2020

Räkenskapsåret 1/9 2018 - 31/8 2019


INFORMATION FÖR MÄKLARE

I detta dokument finns information av intresse för mäklare som hanterar försäljning av lägenheter i föreningen.

BRA ATT VETA

BRANDVARNARE

Som medlem i föreningen ansvarar du själv för att ha fungerande brandvarnare uppsatta i din lägenhet eller lokal. Mer information om vad man bör tänka på vad gäller brandvarnare finns här.

BREDBAND OCH KABEL-TV

Föreningen har ett gruppavtal med Telenor gällande såväl bredband som kabel-TV. Kostnad för bredband är närvarande 183 kr/månad. För abonnemang och andra frågor kontakta Telenor tel. 020-222 222 (kundtjänst) eller www.telenor.se

BÄRBUSKAR OCH ÄPPELTRÄD

På gården bakom hus 8 finns en svartvinbärsbuske, en fläderbuske och ett äppelträd. Medlemmarna är välkomna att plocka frukt och bär här för husbehov.

CYKELRUM

Finns i källaren till respektive hus.

EKONOMISK FÖRVALTNING

Mediator sköter bokföring, fakturabetalning, kontrolluppgifter m.m. Pantsättningsärenden skall skickas till Mediator

Mediator

Box 3080

750 03 Uppsala

Besöksadress: Sjukhusvägen 3

Webbadress: http://www.mediator.se/

ELEMENT

Under sommarhalvåret då elementet står av stängda kan den hända att det stift som används för att reglera vattenflödet i elementet fastnar i det avstängda läget. När man då vrider på elementet under vintern blir det inte varmt. Detta kan åtgärdas genom att termostaten tas bort och stiftet lossas. Se kort beskrivning här.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING

Föreningen har en förstärkt fastighetsförsäkring hos Trygg-Hansa. Där ingår det också en tilläggsförsäkring för alla bostadsrättshavare. Syftet är att ge ett kompletterande skydd för ”fast egendom” som bostadsrättshavaren själv bekostat utöver grundstandarden, samt att ge ett försäkringsskydd vid skador på sådan egendom som visserligen ägs av föreningen men som bostadsrättshavaren är underhållsskyldig för enligt lag och föreningens stadgar. Du behöver alltså inte teckna ett sådant tillägg till din hemförsäkring.

FASTIGHETSSKÖTARE

Daniel Alm, Sommarro fastighetstjänst, telefon 018 – 53 29 42 eller 070 666 56 76 (journummer vardagar kl. 16 – 07 samt helger), webbadress http://www.sommarrofast.se/

GRILLPLATS

Finns på gården mellan Norbyvägen 67 och Lindsbergsgatan 8. Grillgallret finns att hämta i mangelrummen i källaren på Norbyvägen 69 eller på Lindsbergsgatan 8.

KÄLLSORTERING

Det är obligatoriskt att sortera matavfall i papperspåsar. Uppsala Vatten har delat ut behållare och papperspåsar för detta. Vill du ha papperspåsar finns det att hämta i sophuset samt i mangelrummet på Lindsbergsgatan 8. Mer info från Uppsala Vatten finns här.

NYA NYCKLAR

Till bostaden ingår tre bostadsnycklar numrerade 1-3, och tre postboxnycklar. Kontakta vår vicevärd vid behov av fler nycklar eller låsbyte. Bostadsnyckeln passar till entrén, källare, vindsförråden, sophuset 67/69 och nyckelskåpen vid tvättstugorna.

PARKERING

Föreningen disponerar 16 garage där sex har el-laddstolpe och sex har motorvärmare. Vi har också tolv parkeringsplatser, varav sex har motorvärmare, fyra har el-laddstole. Kontakta vår vicevärd för att få en plats i kön.

STYRELSEN

Styrelsens sammansättning finns här.

TORKSTÄLLNINGAR

Häng gärna din tvätt utomhus, det sparar el och får den att dofta gott. Torkställningar finns på gårdarna bakom Norbyvägen 67 och Lindsbergsgatan 8.

TVÄTTSTUGOR

Två stycken, belägna i husen på Norbyvägen 69 och Lindsbergsgatan 8. Där finns ett nyckelskåp med nycklar till tvätt- och torkrummen. Där hittar du också en pärm med protokoll från årsmöten. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.

UTELÅSNING

Huvudnyckel finns hos vicevärd Lennart Bergström. Certego har jour dygnet runt och nås på telefon 020 24 00 00. Notera att Certego tar ut en jour-avgift. Webbplats: http://www.certego.se/sv/site/certegose/hitta-oss/uppsala-dag-hammarskjoldsvag/

UTEMILJÖGRUPPEN

Se anslag i trappuppgången för kontaktuppgifter till utemiljögruppen.

VENTILATION

Föreningens lägenheter ventileras genom självdrag. Här finns en  funktionsbeskrivning som även tar upp saker man bör tänka på.  

VICE VÄRDHUR VÅR FÖRENING FUNGERAR

Fastigheterna Norbyvägen 67 och 69 samt Lindsbergsgatan 8 med tillhörande mark ägs av Brf Eriksberg. Bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening där alla bostadsrättshavare äger en andel. Som bostadsrättshavare äger du alltså inte din lägenhet men du äger rätten att bo där. När du flyttar in ska du hos styrelsen skriftligt ansöka om medlemskap. Likaledes bör du vid utflyttning ansöka om utträde ur föreningen. Förutom de egna stadgarna (inklusive trivselreglerna) styrs bostadsrättsföreningen av bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.


Vem är det som bestämmer?

Vi tillsammans!

Det högsta beslutande organet är föreningsstämman (dvs. årsmötet), där alla medlemmar/ bostadsrättshavare har en röst.  På föreningsstämman väljer medlemmarna en styrelse som under året har ansvaret för att sköta föreningen. Styrelsen utser sedan en vicevärd som verkställer styrelsens beslut. Stora ekonomiska frågor såsom fasadrenovering, stambyte m.m. beslutas dock av förenings-stämman.

Föreningsstämman hålls som regel i november. Kallelse skickas ut till alla medlemmar i god tid före mötet.

Du som medlem kan lämna in motioner till föreningsstämman angående sådant du vill ändra på. Styrelsen kan också lägga fram förslag för beslut vid årsmötet eller liknande föreningsmöte.


Vad händer på föreningsstämman/årsmötet?

Vi diskuterar motioner från medlemmarna liksom propositioner och budgetförslag från styrelsen, rörande allt från fasadrenovering till kabel-TV. Stämman väljer dessutom styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer, en utemiljögrupp och valberedning. Styrelseledamöter väljs för två år.

Föreningsstämman avgör också om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för det gångna året, dvs. om medlemmarna anser att styrelsearbetet sköts korrekt. Vidare fastställer mötet nästa års budget och underhållsplanen. Varje medlem bör se det som en skyldighet att närvara på årsmötet och att någon gång under sin boendetid i föreningen engagera sig i styrelsearbetet!

Vad kan DU göra för föreningen?

Engagera dig i styrelsearbetet, i utemiljögruppen, som intern revisor eller i valberedningen. Du är också alltid välkommen att lämna in förslag till styrelsen, antingen genom att kontakta någon i styrelsen eller lämna förslag i styrelsens brevlåda på Lindsbergsgatan 8A. För att säkerställa ett aktivt medlemsliv har styrelsen (enligt stadgarna) rätt att neka juridisk person som medlem i föreningen när det gäller förvärvande av bostadsrättslägenhet. Av samma anledning har vi som policy att den person/er som utnyttjar bostadsrätten skall äga minst 10 % av bostadsrätten för att antas som medlem.


Vad kan du göra för din närmiljö?

Via utemiljögruppen kan du lämna förslag på något du vill förändra i våra rabatter eller träd. Utemiljögruppen lämnar förslag till styrelsen som i första hand tar beslutet.

KONTAKT

VICEVÄRD

Har ni som medlemmar frågor som rör föreningen, hör då av er till vår vicevärd:

Lennart Bergström

STYRELSEN

Styrelsen nås på nedan e-mailadress. Inkomna förfrågningar hanteras på styrelsemöten, vilka sker ca 10 gånger per år. Notera att fakturor ej tas emot på denna adress.

Ordförande

Johan Lindqvist

Vice Ordförande

Elin Gussman Lennström

Sekreterare

Anna Sjögren

Ledamot

Anna Karlsson

Ledamot

Arvid Lindahl

Suppleant

Annika Karlholm

Suppleant

Victor Skogseid

FELANMÄLAN

Generell felanmälan

Felanmälan som inte gäller, dricksvatten, fjärrvärme eller varmvatten görs till Sommaro Fastighetstjänst:

Felanmälan Sommarro Fastighetstjänst AB


Felanmälan dricksvatten

Görs till Uppsala Vatten: http://www.uppsalavatten.se

Telefon under kontorstid: 018 – 727 93 00

Telefon efter kontorstid: 018 – 23 07 10


Felanmälan fjärrvärme och varmvatten

Görs till Vattenfall, telefon 020 – 82 58 58.